هیات استان

  ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات همراه عکس
  ۱ اورنگ مستقیم ۱-   رییس هیات استان

  ۲-   عضو هیات رئیسه

  کارشناسی ارشد تربیت بدنی ۰۹۱۱۱۲۴۵۴۹۰
  ۲ ۱-   نائب رئیس (آقایان)

  ۲-   عضو هیات رئیسه

  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ۰۹۱۱۳۲۰۱۳۰۶
  ۳ زینت دیو سالار ۱-    نائب رئیس (بانوان)

  ۲-    عضو هیات رئیسه

  کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
  ۴ سید مهرداد یعقوبی ۱-   خزانه دار

  ۲-  عضو هیات رئیسه

  کارشناسی ارشد MBA ۰۹۱۱۳۲۳۳۲۳۸