هیات استان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات همراه عکس
۱ اورنگ مستقیم ۱-   رییس هیات استان

۲-   عضو هیات رئیسه

کارشناسی ارشد تربیت بدنی ۰۹۱۱۱۲۴۵۴۹۰
۲ ۱-   نائب رئیس (آقایان)

۲-   عضو هیات رئیسه

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ۰۹۱۱۳۲۰۱۳۰۶
۳ زینت دیو سالار ۱-    نائب رئیس (بانوان)

۲-    عضو هیات رئیسه

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
۴ سید مهرداد یعقوبی ۱-   خزانه دار

۲-  عضو هیات رئیسه

کارشناسی ارشد MBA ۰۹۱۱۳۲۳۳۲۳۸