هیات دو و میدانی استان مازندران

هیات دو و میدانی استان مازندران، نماینده رسمی فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران در این استان می باشد. دو و میدانی یا ورزش دو و میدانی  (Track and Field or Sport of Athletics)، ورزشی است که در جهان به عنوان مادر تمامی رشته های ورزشی شناخته می شود. این ورزش جذاب و مفرح، متشکل شده است از  مجموعه ورزش هایی مانند: دو، انواع پرش، پرتاب دیسک و نیزه، پیاده روی و رشته های ترکیبی دو و میدانی گفته می شود.

 

دو و میدانی؛ مادر ورزشهاست
آیا می دانستید که چرا دو و میدانی را مادر ورزشها قلمداد می کنند؟ چرا به دویدن لقب مادر همه ی ورزش ها را داده اند؟ آیا تا حالا به این موضوع فکر کرده بودید؟
دو و میدانی
دو و میدانی و مسابقه دو

 

۱) قدرت تفکر بهبود می یابد. کنترل احساس وادراک بهتر شده تمرکزوتلاش فرد برای اجرای برنامه های تمرینی ورقابتی معطوف میگردد.

۲) عمل تعریق سریعتر، زیادتروبهترانجام می شود. درنتیجه، سطح نمک های دفع شده بدن ازطریق عرق نظیرسدیم، پتاسیم ،منیزیم و کلرکمترمی شود و تعریق بیشترموجب تنظیم بهترحرارت بدن می شود.

۳) نای و مجاری تنفسی بدلیل کار بیشتر توانائی بیشتری در انتقال میزان حجم هوا به داخل وخارج ریه ها بدون ناراحتی وسرفه بدست می آورند.

شش ها عمل دم را بهترانجام میدهند ولی تغییرات زیاد دیگری نمی کنند.

۴) انبساط قفسه سینه بهتر و راحت تر صورت می گیرد.

۵) عضلات و ضربان قلب تقویت شده حجم دهلیزها وبطن هاافزایش وبطورکلیدرهرضربان خون بیشتری ازقلب به خارج رانده می شودکه درنتیجه بازدهی قلب افزایش وضربان قلب در موقع استراحت کمتر می گردد و فشارخون تا حدودی کاهش پیدا می کند.

۶) عضلات قفسه سینه (دیافراگم) قویترشده وبه عنوان عضلات فرعی تنفسی به حجم بیشتر قفسه سینه کمک میکند.

۷) حجم خون تاحدود نیم لیترافزایش می یابد گردش خون با سهولت انجام می پذیرد. سطح کلسترول وسایر چربیهای خون پائین می آید.

۸) بدلیل جریان خون بهتر تغذیه پوست بهبود یافته سلامتی آن بهتر حفظ میشود.

۹) قابلیت کبد درجا بجائی اسید لاکتیک که آخرین باز مانده فعالیتهای غیرهوازی درخون است افزایش می یابد.

۱۰) درعضلات تغییرات زیادی بوجود می آید:

الف) تعداد شبکه های مویرگی در عضلات تا حدود ۱۰ % و حتی بیشتر افزایش می یابد که موجب جریان خون بیشتر درعضلات می گردد.

ب) میزان اکسیژن انتقال دهنده ماده میوگلوبین درهر سلول عضلانی بیشاز۵۰% افزایش می یابد که موجب انتقال سریعتراکسیژن داخل سلول عضلانی می شود.

ج) تعداد میتوکندریها درهرسلول عضلانی تا ۱۰۰% افزایش می یابد

د )سلولهای عضلانی توانائی زیادی دراستفاده ازچربی برای سوخت وساز بدست می آورند و متقابلا می توانند گلیکوژن بیشتری ذخیره نمایند.

ه ) درمحل چسبندگی عضلات به استخوانها قدرت و استحکام بیشتری بوجود می آید حالت عضلات بهبود می یابد. عضلات از نظرحجم دربرخی جهات توسعه یافته برقدرت واستقامت آن افزوده میگردد.

۱۱) توده چربی بدن کمترمیشود ولی سایربافتهای افزایش نسبی دارند لذا وزن بدن تغییر زیادی نخواهد کرد.

۱۲) ازنظر هورمونی هورمونها فعالتر می شوند ولی اگر دویدن بیش از۱۵۰ کیلومتر درهفته باشد. تاثیرمثبتی برروی فعالیت هورمونها صورت نمی گیرد. درخانمها اگرمسافت دویدن خیلی زیاد باشد هورمونها را تحت تاثیرقرارمی دهد ولی اثرات منفی بدی نخواهند داشت.

۱۳) استخوانها درمحل چسبندگی تاندونها به آن ضخیم تر واتصال تا ندونها محکمتروضخامت آنها بیشترمی شود

۱۴) پوست بدن درنقاط فشارضخیم ترومقاوم تر می شود. (( این تغییرات پس از ۶ ماه شرکت درتمرینات منظم سه جلسه درهفته هرجلسه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه