رئیس هیات دو و میدانی بابلسر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

موبایل

۱

علیرضا زهیری

رئیس

٠١١٣۵٢٨٣٢٩٣

٠٩٣۶٢۶٨۴٠٩۴

۲

دبیر