رئیس هیات دو و میدانی بابل

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
فکس
موبایل

۱

جواد خیرالله زاده

رئیس

۰۹۱۱۲۱۱۳۲۴۰

۲

حوا آقاجان پور آرایی

نائب رئیس

۳

حمیدرضا مرادی

مسئول روابط عمومی