رئیس هیات دو و میدانی عباس آباد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

موبایل

۱

حسین قاسمی

رئیس

۰۱۱۵۴۶۰۷۲۷۲

۰۹۱۱۱۹۳۲۹۶۳

۲

نائب رئیس

۳

مسئول روابط عمومی