قهرمانان دو و میدانی استان مازندران

ورزشکار ماده / رشته مدال ها مسابقات سال مقام عکس
محمدرضا طیبی پرتاب وزنه 4 مدال کشوری 2 مدال بین المللی بورسین و مرسین / ترکیه 1400 اول و سوم
الهام هاشمی پرتاب وزنه 5 مدال کشوری قهرمانی کشور 1400 اول
کیوان قنبرزاده پرش ارتفاع 1 مدال کشوری 2 مدال بین المللی بورسین و مرسین / ترکیه 1400 اول