ورزشکاران شاخص

ردیف نام و نام خانوادگی متولد تحصیلات رشته عکس
1 کیوان قنبرزاده 1369/3/5 – بابل پرش ارتفاع
2 سید مهران حسینی 1369/6/8 – بابل 100 متر
3 وحید صدیق 1370/1/15 – بهشهر پرش سه گام
4 محمدرضا طیبی 1376 – قائم شهر پرتاب وزنه