دانستنی های دو و میدانی

دانستنی های دو و میدانی را می توان مطالب جذاب و شادی شامل رشته های مختلفی مانند: 1-پرش سه گام 2- پرش طول 3- پرش با نیزه 4- پرتاب دیسک و غیره را نام برد.