برچسب: كسب عنوان دومي قنبرزاده در مسابقات اسپاركاسن گالاي آلمان