برچسب: مدال طلای الهام السادات هاشمی در ماده پرتاب وزنه نهائی