برچسب: پشتیبانی از رشته ورزشی دو و میدانی، موجب تحول در سایر رشته‌های ورزشی می گردد